ALGEMENE-VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN & SITE AANWIJZINGEN


 

- Wij hebben onze uiterste best gedaan om alle informatie op uitgebreide en correcte wijze te vermelden, mocht er toch onverhoopt iets onduidelijk zijn of een onvolkomenheid ingeslopen zijn dan bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

- Mocht iets niet duidelijk zijn of een onvolkomenheid bevatten, laat het ons weten via het contact-formulier.

- Al de prijzen op onze site zijn incl. het huidig geldende btw tarief


- Als u bij artikelen ziet staan: “uit voorraad leverbaar” betekend dat wij trachten dat artikel altijd op voorraad te hebben, maar (wij hopen van niet) kan het ook gebeuren dat het tijdelijk niet voorradig is. Mocht zoiets het geval zijn laten wij u dit zo spoedig weten.

- Neemt u ook nota van de onderstaande algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Garage71.nl. worden ter hand gesteld, liggen ter inzage, zijn gedeponeerd bij de KvK te Zwolle, worden op verzoek toegezonden, zijn beschikbaar op www.garage71.nl  of worden langs elektronische weg of andere wijze toegezonden en zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met Speed Demon Holland.

- Verder wensen wij u veel kijkplezier op onze site en hopen u als klant te mogen begroeten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van:

Garage71

De Kol 87   

8255pd Swifterbant

 

K.v.K Inschrijvingsnummer 62361112

BTW: NL854787033B01


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

garage71.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: de wederpartij van garage71.nl, handelend als privépersoon of in de

uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen garage71.nl en koper;

Producten: kunnen zowel goederen en/of diensten onder verstaan worden.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met garage71.nl

2. Een koper welke eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met garage71.nl heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

3. koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van garage71.nl tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van garage71.nl zijn geen offerte.

3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt garage71.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal garage71.nl dit schriftelijk aan koper bekend maken.

4. Mondelinge toezeggingen verbinden garage71.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door garage71.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door garage71.nl worden aanvaard.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. garage71.nl heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

2. Bij bestellingen (internet/mondeling/etcetera) is de koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van alle verstrekte gegevens. Bij het verstrekken van foutieve of frauduleuze gegevens heeft garage71.nl het recht om alle daaruit voortvloeiende kosten op de koper te verhalen.

Artikel 5 Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van garage71.nl gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van garage71.nl en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 6 Prijzen

1. De goederen van garage71.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van garage71.nl.

2. Voor orders kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 7 Verzending/aflevering

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van garage71.nl

2. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt garage71.nl de wijze van verzending. In geval garage71.nl de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van garage71.nlgarage71.nl draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

3. garage71.nl behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.

4. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5. garage71.nl is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

6. De koper is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

7. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door garage71.nl op te geven opslagplaats, heeft garage71.nl het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door garage71.nl gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

8. De verpakkingsmaterialen gelden als eenmalig en worden niet teruggenomen.

Artikel 8 Leveringstermijnen

1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van garage71.nl.

2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat garage71.nl na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij garage71.nl een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

4. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens garage71.nl. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van garage71.nl of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

5. Indien garage71.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 9 Betalingen

1. Betaling dient te geschieden bij aflevering, vooruitbetaling, eenmalige incasso of indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door garage71.nl aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% over het openstaande bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van garage71.nl op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4. garage71.nl heeft de mogelijkheid een krediet beperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. De eigendom van de geleverde goederen wordt door garage71.nl uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

2. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van garage71.nl de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

3. De koper verplicht zich op eerste verzoek vangarage71.nl de goederen aan garage71.nl ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan garage71.nl of aan de door garage71.nl aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden, te betreden teneinde de goederen mee te nemen.

4. garage71.nl verschaft in overeenstemming met het gestelde onder 2 aan de koper de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van garage71.nl ten behoeve van andere aanspraken die garage71.nlop de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van garage71.nl zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.

5. Goederen of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van garage71.nl tot volledige voldoening van al wat garage71.nl van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Reclame